วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00 - 18.00   ร่วมประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ จ.ตาก (วันที่ 2)  โรงแรมเซนทาราแม่สอด รีสอร์ท จ.ตาก  นายอำนาจ บุญทรง